Die Delfgaauwse Weije

Delft

Delft

aanzicht van de gerenoveerde die Delfgaauwse weije in Delft met fietsers en wandelaars en bomen eromheen
de gerenoveerde die delfgaauwse weije.
Opdrachtgever
Woonbron
Opgeleverd
2003-2005
Type ingreep
Renovatie/nieuwbouw

De wijk ‘Die Delfgaauwse Weije’, gebouwd in 1955 en ontworpen door Van Embden, is een goed voorbeeld van integratie van stedenbouw, architectuur en volkshuisvesting. 50 jaar na de bouw, was de wijk door slijtage en door veranderde opvattingen en normen verouderd. Om draagvlak bij de bewoners te creëren is in 1998 een plan voor de Die Delfgaauwse Weije ontwikkeld waarin een oplossing werd geboden voor een groot aantal problemen die de bewoners met de planvorming tot dan toe hadden.

Het belangrijkste doel van de herstructurering was om de toekomst van de verzorgingsflat Die Delfgaauwse Weije voor huidige en toekomstige ouderen in deze en de omringende wijken veilig te stellen. Om van deze flat een modern woon-/ voorzieningencomplex te maken is verdichting van zorgwoningen rondom de bestaande flat noodzakelijk en tegelijkertijd een alternatief wijkgericht voorzieningenpakket in het voormalige verzorgingstehuis.
Als tweede doel is gesteld het aantal grote woningen voor huishoudens met kinderen in de bestaande voorraad en de nieuwbouw toe te voegen omdat de wijk uitermate geschikt is voor kinderen, en er voor de ontwikkeling van de plannen een groot tekort was aan deze woningen aangezien de bestaande portiekwoningen niet geschikt waren voor deze groep huishoudens.
In de flat is gedurende het proces een scala aan voorzieningen terecht gekomen. Een kinderdagverblijf, buurthuis, zorgpunt, een beschermd wonen complex en een fysiotherapeut hebben onderdak gevonden in de onderbouw van de flat. De woningen in de bovenbouw zijn deels samengevoegd en hebben deels een groot onderhoud beurt gekregen.

Een foto van de nieuwe galerijluifel met PV op die delfgaauwse weije in delft.
de nieuwe galerijluifel met PV
schematische Schets van die Delftgaauwse Weije met bewegend beeld
schets van de schematische opbouw
aanzicht van de die delfgaauwse weije in de avond na de renovatie verlicht
Foto van de passage aan de noordzijde van die delfgaauwse weije in delft.
de passage vanaf de noordzijde

De wijk ‘Die Delfgaauwse Weije’ is een goed voorbeeld van integratie van stedenbouw, architectuur en volkshuisvesting.

Foto van de nieuwe entreehal van die delfgaauwse weije in delft.
de nieuwe entreehal
Foto van het interieur van de nieuwe entreehal van die delfgaauwse weije in delft.
interieur van de nieuwe entreehal